Algemene Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC) van toepassing, zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Grensoverschrijdend vervoer geschiedt conform het CMR-verdrag en in aanvulling daarop voornoemde AVC. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing.

Via deze link zijn de AVC voorwaarden in te zien en/of te downloaden.